Học tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên - Efis English - Tài liệu tiếng anh
1
Bạn cần hỗ trợ?
---------------- ---------------- ------------------

Học tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên

Học tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên | Tài liệu tiếng Anh|

🍬Thành ngữ có yếu tố màu sắc, phần 2🍬Cừu đen và ‘lời nói dối trắng’🍬

 

Đây là bài thứ hai trong hai bài viết tập trung vào các thành ngữ có chứa những cụm từ chỉ màu sắc. Một vài tuần trước, chúng tôi đã cho các hiểu khái quát về những thành ngữ có liên quan đến màu sắc như xanh dương,đen và đỏ. Tuần này, chúng ta sẽ khá là ‘một màu’ , chủ yếu nhìn vào những thành ngữ có hai màu  ‘đen’ và ‘trắng’ trong đó.

Cụm từ đen trắng đôi khi được sử dụng với nghĩa liên quan đến văn bản, thường là trong việc chứng minh một cái gì đó: tôi hiếm khi tin rằng đó là sự thật, nhưng ở đó,nó chỉ có thể đúng hoặc sai như trắng hoặc đen vậy.

Mọi  người thông thường nhìn mọi thứ và phân định giữa đen và trắng,đánh giá người khác và hành động của người theo cách quá đơn giản, phận định chúng là tốt hay xấu, đúng hay sai: Richard có khuynh hướng nhìn mọi thứ qua hai màu,đen và trắng. Chúng tôi nghĩ rằng một điều gì gì đó không chỉ là vấn đề giữa đen và trắng , có nghĩa là nó không chỉ là cái gì đúng và cái gì sai thật sự: Có rất nhiều yếu tố cần được xem xét ở trong trường hợp đó – nó không phải là chỉ là hai màu đen trắng. Trong khi đó, màu xám đề cập đến một tình huống trong đó không rõ điều gì đúng và sai: Không có sắc thái nào của màu xám trong cuốn tiểu thuyết này – Alex thật hoàn hảo và Daniel là một con quái vật thật sự .

Nếu ai đó có màu đen lẫn với xanh , họ bị bầm tím (đồng nghĩa với bị thương, vùng tối của da): Hãy nhìn vào cánh tay của bạn – bạn có một lớp da đen và xanh!Bạn bị thương rồi đấy!

Một ‘con cừu đen’ ám chỉ một thành viên trong gia đình, những người còn lại trong gia đình không đồng ý vì cách cư xử của chúng: Anh ta mắc nợ khi còn trẻ và bỏ vợ. Anh ấy là ‘cừu đen’ của gia đình mình

Nếu ai đó chỉ trích người khác vì một đặc điểm xấu mà họ có, họ có thể miêu tả bằng một từ lóng ‘cái nồi gọi cái ấm đen’ . Ellie mô tả Tom là người tự ám ảnh mình.Đúng là ‘cái nồi gọi cái ấm đen’!

Nếu ai đó trắng như tờ , mặt họ đột nhiên mất đi màu ấm như thường lệ, vì họ sợ hoặc bị sốc: Người lái xe không bị thương, nhưng mặt anh ta trông ‘trắng như tờ’.

Trong tiếng Anh Anh, một người trắng hơn người da trắng là hoàn hảo về mặt đạo đức, không bao giờ làm điều gì sai. Cụm từ này thường được sử dụng khi nói về một người thực tế không hoàn hảo như chúng ta đã nghĩ : Chúng tôi muốn tin rằng cô ấy trắng hơn da trắng. Sự thật có lẽ hơi khác một chút.

Cuối cùng, một lời nói dối trắng là một lời nói dối được nói ra để tỏ ra lịch sự hoặc né tránh ai đó khó chịu vì sự thật: Thành thật mà nói, tôi không thực sự thích chiếc mũ của cô ấy nên tôi đã ‘nói dối trắng’.

Nguồn:Dịch từ Dictionary Cambridge/Học tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên-tài liệu từ vựng tiếng Anh-Cừu đen và ‘lời nói dối trắng'(Thành ngữ có yếu tố màu sắc, phần 2)

Efis English – Học Tiếng Anh Theo Phương Pháp Dẫn Tour

____________________________________________________________________________________________________

Black sheep and white lies (Colour idioms, part 2)

This is the second of two posts that focus on idioms that contain a word for a colour. A couple of weeks ago, we looked at blue, green and red idioms. This week, we’re rather monochrome, looking mainly at idioms with ‘black’ and ‘white’ in them.

The phrase in black and white is sometimes used to mean ‘in writing’, usually in the context of proof: I could scarcely believe it was true, but there it was, in black and white.

Someone who sees things in black and white judges people and their actions in a way that is too simple, viewing them as either good or bad, right or wrong: Richard has a tendency to see things in black and white. We also say that something isn’t a black-and-white issue, meaning that it isn’t clear what is right and what is wrong: There are so many elements to be considered here – it isn’t a black-and white issue. The phrase shades of grey (UK)/gray (US), meanwhile, refers to a situation in which it is not clear what is right and wrong: There are no shades of grey in this novel – Alex is perfect and Daniel is a monster.

If someone is black and blue, they are covered in bruises (= injured, dark areas of the skin): Look at your arms – you’re black and blue!

black sheep is a family member who the rest of the family disapprove of because of their behaviour: He’d got into debt when he was young and walked out on his wife. He was kind of the black sheep of the family.

If someone criticizes another person for a bad characteristic that they have themselves, you might describe this as the pot calling the kettle blackEllie described Tom as self-obsessed. Talk about the pot calling the kettle black!

If someone is as white as a sheet, their face has suddenly lost its usual warm colour, because they are afraid or shocked: The driver was unhurt, but he looked as white as a sheet.

In UK English, someone who is whiter than white is morally perfect, never doing anything wrong. This phrase is often used when suggesting that a person is not, in fact, perfect: We were meant to believe that she was whiter than white. The truth was perhaps a little different.

Finally, a white lie is a lie that is told in order to be polite or to prevent someone from being upset by the truth: To be honest, I didn’t really like her hat so I told a little white lie.

 

------------------------------------------------ ------------------------------------------------