1
Bạn cần hỗ trợ?
---------------- ---------------- ------------------

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề :  Động vật & Côn trùng

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề :  Động vật & Côn trùng

Animal and Insects

1. Pets and farm animals : Thú cưng và động vật chăn nuôi

                    Pets: Thú nuôi trong nhà

   • Cat /kæt/: mèo
   • Dog /dɑːɡ/: chó
   • Mice /maɪs/ (số ít: mouse /maʊs/): chuột
   • Rabbit /ˈræb.ɪt/: thỏ

    Farm animals: Động vật chăn nuôi

    • Sheep /ʃiːp/: Cừu
    • Lamb /læm/: Cừu con
    • Pigs /pɪɡ/: lợn
    • Cows /kaʊ/: bò
    • Horse /hɔːrs/: ngựa to ride a horse
    • Chicken: gà /ˈtʃɪk.ɪn/
    • Goat: Dê /ɡoʊt/ goat’s milk/cheese

 2. Wild animals – zoo: Động vật hoang dã (Có thể thấy trong sở thú)

  • Elephant /ˈel.ə.fənt/: voi
  • Bear ber/: gấu
  • Camel /ˈkæm.əl/: Lạc đà
  • Tiger /ˈtaɪ.ɡɚ/: hổ
  • Lion /ˈlaɪ.ən/: Sư tử
  • Monkey /ˈmʌŋ.ki/ : Khỉ
  • Gorilla /ɡəˈrɪl.ə/: vượn
  • Leopard /ˈlep.ɚd/: báo
  • Zebra /ˈziː.brə/: ngựa vằn
  • Giraffe /dʒɪˈræf/: hươu cao cổ

3. Common insects: Côn trùng

  • Bee /biː/: ong
  • Ant /ænt/: kiến
  • Mosquito /məˈskiː.t̬oʊ: muỗi
  • Butterfly /ˈbʌt̬.ɚ.flaɪ/: bướm
  • Fly /flaɪ/: ruồi
  • Spider /ˈspaɪ.dɚ/: nhện

4. In water , in the air, and on the ground: trong nước, trong không khí, và trên mặt đất

  • Whale /weɪl/: cá heo
   Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề
   Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

  • Shark /ʃɑːrk/: cá voi
  • Eagle /ˈiː.ɡəl/: đại bàng
  • Snail /sneɪl/: ốc sên
  • Snake /sneɪk/: rắn

Nguồn: Tổng hợp & dịch từ English Vocabulary in use

------------------------------------------------ ------------------------------------------------